Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРОГРАМА "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО" 5-9 КЛАСИ

ПРОГРАМА "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО" 5-9 КЛАСИ

 

 

МИСТЕЦТВО
ПРОГРАМА ДЛЯ 5 9 КЛАСІВ
 Пояснювальна записка
Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування мистецтва в школі пов’язані з його  багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного життя суспільства.
Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, комунікативною, емоційно-терапевтичною.
Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вона ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного,  діяльнісного та інтегративного підходів. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід  виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків з предметами інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним середовищем.
Метою навчання мистецтв в основній школі є виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні.
Мета досягається шляхом реалізації таких завдань:
·        виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних ідеалів;
·        формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв;
·        розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ;
·        стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу;
·        розвиток художніх здібностей, критичного мислення;
·        формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті.
Навчання мистецтва ґрунтується на принципах:
·   наступності між початковою, основною і старшою школою;
·   поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти;  
·   інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів;
·   креативності (пріоритет творчої самореалізації);
·   варіативності змісту, методів, технологій;
·   діалогічності, полікультурності.
Характеристика структури програми та особливості організації навчально-виховного процесу
Структура програми «Мистецтво» зумовлена логікою побудови всього курсу, яка забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Логічна послідовність тем за роками навчання (однакова і для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, і для інтегрованого курсу) охоплює такі ключові естетичні категорії,  як види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року розподіляється на окремі теми варіативно, адже  змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво».     
Основні види діяльності учнів на уроках охоплюють художньо-творче самовираження; сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької термінології.
У 5-7 класах пріоритетними є різноманітні форми  практичної діяльності учнів, під час якої відбувається їхнє самовираження у співі, інструментальному музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні, театралізації тощо. Учні засвоюють особливості мови різних видів мистецтва (5 кл.), палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтв (6 кл.), новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства (7 кл.). У  8 – ­9 класах учні опановують стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і культурологічна пропедевтика).
Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими освітніми галузями: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» та ін.  
Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на  навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку. Предмети мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе естетико-виховне спрямування, якому підпорядковуються дидактичні завдання, тому вчитель має сприяти зростанню  в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них особистісний смисл.  Отже, головне надзавдання вчителя – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість – в особистісній і соціокультурній діяльності.
Години резервного часу використовуються на розсуд вчителя –  на відвідування музеїв, виставок, театрів тощо. 
Загальна тематична структура програми
 
Клас
Тема
Кількість годин на тиждень
Інтегрований курс «Мистецтво»
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
5
Види мистецтва
1
1
 
6
Жанри мистецтва
1
1
 
7
Мистецтво: діалог традицій і новаторства
1
1
 
 
Інтегрований курс «Мистецтво»
8
Мистецтво в культурі минулого
1
9
Мистецтво в культурі сучасності
1
 
 
 
Особливості оцінювання результатів навчання
Багатокомпонентність змісту мистецької освіти зумовлює багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у цій галузі, єдність діагностичної, коригувальної, стимулюючо-мотиваційної, навчальної, виховної, розвивальної, прогностичної функцій.
 
Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати основні компетентності:
·   предметні мистецькі (зокрема інтерпретаційні та діяльно-творчі);
·   міжпредметні естетичні (естетичні оцінки й ставлення);
·   ключові (загальнокультурні, інформаційно-комунікативні, соціальні).
Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво» ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його недоліків і прорахунків, а  рівень особистісних досягнень.  Як відомо, значну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо), які впливають на освітні результати учнів. Тому індивідуальний і диференційований підходи до оцінювання мають надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та оцінка, яка інтегрує результати різних видів діяльності учнів - інформаційно-пізнавальної, практичної, творчої, - дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.

До основних видів  оцінювання належать:  поточне (виконує діагностичну, стимулюючу  коригуючу функції) і підсумкове (семестрове і річне). Додатковими засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та взаємне оцінювання.

 
 
 
 
Тематична структура програми «Музичне мистецтво» (5 – 7 кл.)
35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час
Клас
Тема року
Теми
5
Види музичного мистецтва
Музика як вид мистецтва
Народна музика
Професійна музика
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва
(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)
6
Жанри  музичного мистецтва
Жанри камерно-вокальної музики
Жанри хорової музики
Жанри камерно-інструментальної музики
Жанри симфонічної музики
 
7
 
Музика: діалог  традицій і   новаторства
Мистецтво в нашому житті
Новітні музичні явища
 
 
5 клас. Види музичного мистецтва
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Музика як вид мистецтва
 
Народна музика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень
знає і розуміє:
·        основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні  музичного образу;
·        особливості народних пісень і танців, народних музичних інструментів;
·        значення музики в житті, зокрема в побуті, медіа-просторі;
уміє:
·        дотримуватися правил співу;
·        виразно виконувати народні пісні з елементами театралізації, зокрема обрядові, побутові, історичні та ін.;
·        створювати найпростіший ритмічний супровід до пісні;
·        інтерпретувати зміст прослуханих музичних творів;
·        розрізняти тембри співацьких голосів, звучання українських народних  інструментів;
 застосовує:
·        музичні знання та вміння у власному житті
Професійна музика
 
Взаємодія музики
з іншими видами мистецтва
 Учень
 знає і розуміє:
·        характерні ознаки програмної та непрограмної, вокальної та інструментальної, хорової та симфонічної музики;
·        зв’язок народної і професійної музики;
·        особливості взаємодії  музики та інших видів мистецтва (образотворче мистецтво, література, театр, цирк, кіно) ;
·        різновиди ансамблів та оркестрів;
 уміє:
·        порівнювати твори вокальної  та  інструментальної музики;
·        передавати музичні образи в малюнках, пластичних імпровізаціях;
·        орієнтуватися в поняттях «вокальна», «інструментальна», «хорова», «симфонічна музика»;
·        розрізняти тембри інструментів симфонічного оркестру;
·        характеризувати засоби музичної виразності;
·        інтерпретувати зміст музичних творів і творів інших видів мистецтва;
застосовує:
·        музичні знання та вміння, зокрема форми взаємодії музики з іншими видами мистецтва в процесі комунікації
Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;
·        виконувати пісні  серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;
·        розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у
процесі художньо-творчої діяльності;
·        висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;
·        проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності
6 клас.  Жанри музичного мистецтва
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Жанри камерно-вокальної    музики
 
Жанри хорової музики
 
 
 
Учень
знає і розуміє:
·        характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової музики   (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія та ін.) відповідно до їх призначення;
уміє:
·             порівнювати камерно-вокальні та хорові жанри;
·        виконувати пісні, які виражають різні естетичні почуття;
·        інтерпретувати образний зміст камерно-вокальних і хорових творів;
·        визначати композиційну будову (форму) музичних творів різних   камерно-вокальних і хорових жанрів, типи розвитку;
застосовує:
·              набуті знання про вокальну та хорову музику у власній виконавській діяльності
Жанри камерно- інструментальної музики
 
Жанри симфонічної музики
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень
знає і розуміє:
·        характерні ознаки  музичних жанрів  –  камерно-інструментальних  (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, рондо, соната, квартет та ін.), і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта та ін.);
·        особливості музичних циклів, поєднання жанрів;
 уміє:
·        співати пісні, зокрема двоголосні;
·        інтерпретувати інструментальні твори різних жанрів, визначати їх композиційну будову (форму), типи розвитку музики;
застосовує:
·        набуті знання про інструментальну музику в процесі міжособистісного спілкування
Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
·        виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі); 
·        застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення  домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;
·        розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
·        висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
·        - проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності
7 клас.  Мистецтво: діалог традицій і новаторства
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Музичне мистецтво
у нашому житті
Учень
знає і розуміє:
·        музичну культуру рідного краю;
·        особливості аранжування народної та академічної музики;
·        специфіку традиційної та сучасної обробки народної музики;
·        особливості відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
уміє:
·        виразно виконувати пісні, створювати елементарний супровід до них;
·        порівнювати оригінальні музичні твори та їх аранжування;
застосовує:
·        знання та вміння з аранжування народної музики у власній виконавській творчості
 
Новаторство в музичному  мистецтві
Учень
знає і розуміє:
·        особливості сучасних музичних явищ (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);
·        відмінності між рок-оперою, мюзиклом і класичними музично-театральними жанрами;
·        виражальні засоби електронної музики;
 
уміє:
·        розрізняти та виконувати вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);
·        висловлювати емоційно-ціннісне ставлення до творів сучасного музичного мистецтва;
·        створювати власні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;
застосовує:
·        знання про сучасні музичні напрями у власній творчій діяльності
Наприкінці  7 класу учень виявляє здатність:
·        самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;
·        виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;
·        розуміти  зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;
·        висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної і колективної музичної діяльності;
·        проявляти самостійність  у процесі пізнання музичних явищ сучасності, прагнення використовувати  інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності
 
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 

 Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича