Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Травень » 4 » Фасилітована дискусія як педагогічна технологія на уроках мистецтва
18:28
Фасилітована дискусія як педагогічна технологія на уроках мистецтва

Фасилітована дискусія як педагогічна технологія на уроках мистецтва

Фасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу.

Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах управління суб'єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб'єкт має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу.

Види фасилітації

Психологічна фасилітація — процес управління і одночасно конструкції/реконструкції керованої системи. При цьому подальший процес є вірогіднісним, нелінійним та незворотним, що відповідає природі особистісної зміни. Психологічна фасилітація обумовлена парадоксальним контролем над процесом самореконструкції та самоорганізації відкритої динамічної системи особистості.

Педагогічна фасилітація — специфічний вид педагогічної діяльності вчителя, яка має за мету допомагати дитині в усвідомленні себе як самоцінності, підтримувати її прагнення до саморозвиткусамореалізації, самовдосконалення, сприяти її особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізовувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі організації допомагаючого, гуманістичного, діалогічного, суб'єкт-суб'єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри.

Соціальна фасилітація — це поліпшення якості виконання деяких простих і добре засвоєних операцій при присутності інших людей[2]. Це явище зафіксоване в кінці XIX ст. у дослідженнях французького фізіолога К. Фере, у подальшому досліджувалось В. М. Бехтєрєвим (було доведено, що присутність глядачів полегшує виконання простих, механічних дій, та погіршує виконання складних)

Спортивна фасилітація — це пошук, підтримка і посилення ефективних процесів організації як команди в цілому, так і окремих спортсменів.

Екофасилітація — це процес управління відкритою динамічною системою особистості з метою підтримання її у стані саморозвитку

Процесинг

Процесинг — це діяльність фасилітатора по зміні клієнта; робота з проблемою клієнта та її перетворення.

Перетворюючий процесинг — це система принципів і технік, які допомагають людям змінити свій розум, впоратися із несприятливими сторонами свого життя і отримати від життя якомога більше того, чого вони хочуть.

Фасилітатор

Фасилітатором є фахівець, який не зацікавлений у підсумках обговорення, не представляє інтереси жодної з груп-учасників і не бере участі в обговоренні, але несе відповідальність за якісне виконання завдань.

Фасилітатор — людина, яка забезпечує успішну групову комунікацію.

Посилання

Вчитель-фасилітатор

Вибудовування педагогічної діяльності на перерахованих філософсько-психологічних підставах формує у педагога здатність до діалогічного взаємодії, що є умовою його функціонування як фасилітатора. Толерантність, емпатійность і конгруентність педагога певним чином переломлюються в його професійній діяльності, діалогічна спрямованість якої проявляється у світогляді, поведінці вчителя, ставленні до дитини, до професії, до себе, у виборі методів і засобів, перетворює або не перетворює його в фасилітатора педагогічного процесу.

Центром навчально-виховного процесу завжди є учень, активно будує свій освітній процес, вибираючи певну траєкторію розвитку в освітньому середовищі. Важлива функція викладача - підтримати учня в його діяльності: сприяти його успішному просуванню в потоці навчальної інформації, полегшити вирішення виникаючих проблем, допомогти освоїти великі обсяги різноманітної інформації, усвідомити свої здібності, свої особистісні якості, забезпечити підтримку потреби учня в саморозвитку, в самовдосконаленні. У світовому освітньому співтоваристві у зв'язку з цим став використовуватися новий термін, що підкреслює велике значення цієї функції викладачів, - facilitator - фасілітейтор (той, хто сприяє, полегшує, допомагає вчитися).

Вперше цей термін був введений К. Роджерсом в книзі "Свобода вчитися", опублікованій в 1969 р На думку автора, "первинна завдання вчителя полягає в тому, щоб дозволяти учневі вчитися, живити його власну допитливість". Поліпшення якості навчання К. Роджерс пов'язує з можливостями педагога по фасилітації вчення.

У психології фасилитация розглядається як процес підвищення швидкості або продуктивності діяльності індивіда внаслідок актуалізації в його свідомості образу іншої людини, що виступає в якості суперника або спостерігача за діями даного індивіда. Стосовно до процесу навчання фасилитация припускає наявність у викладача ряду певних якостей і установок, таких, як установка викладача на схвалення учня, його почуттів, думок, його особистості, готовність прийняти його таким, яким він є, з його достоїнствами і недоліками, емпатичних розуміння викладачем всіх реакцій учня. У підсумку побудови подібних фасилітує відносин на заняттях народжується атмосфера, що спонукає до творчому відношенню до спільної навчальної діяльності, що породжує суб'єкт-суб'єктні відносини.

Діалогічний педагог:

• проявляє інтерес до власного духовному, душевному, моральному, етичному, естетичному збагаченню, ставиться до себе як джерелу інформації для інших, як до співрозмовника, до "змістом" життя інших;

• вивчає свій внутрішній світ, механізми власного росту і можливості включення продуктів своєї творчості в існуючу людську культуру;

• оцінює свої вчинки з позицій їх позитивного впливу на що-небудь або кого-небудь;

• реально, об'єктивно дивиться на себе, оцінює свої можливості;

• приймає загальнолюдські цінності, освоює накопичений людством різноманітний досвід і співвідносить його з проблематикою свого буття: не зазубрювати пропоновані знання, а свідомо і критично ставиться до своєї освіти, сприяючого максимальної реалізації своїх здібностей;

• здійснює "самооб'явлення особистості" (М. М. Бахтін), здатність бути самим собою, справжність самовираження;

• усвідомлює і застосовує на практиці ідею ціннісно-смислового рівності людей, інтеграції з світом іншої;

• вчиться розуміти інші точки зору, терпимо до інакомислення;

• визнає множинність і відносність суб'єктивних істин, співвідносить "своє" і "чуже", аналізує різні думки, судження, оцінки, позиції, цінності;

• дистанціюється від предмета, розглядає його "з боку";

• володіє культурою вибірковості та автономності;

• вміє вирішувати конфлікти з позицій ненасильства;

• розуміє значення "дитячого" погляду на світ - здатності дивуватися, творити і одночасно вміє "по-дорослому" управляти проблемною ситуацією: логічно аналізує, ретельно зважує, тверезо міркує, об'єктивно оцінює себе та інших, спілкується з позицій рівноправності між людьми, йде на компроміс, передбачає результати;

• здатний перетворювати себе, відкриваючись назустріч новим можливостям;

• вміє брати па себе відповідальність за вибір, прагне до духовної єдності з людьми, до спільного буття, до подолання відокремленості; вміє працювати в "команді".

Томас Гордон вводить поняття "ефективний вчитель", сенс якого полягає у факті прийняття вчителем змін у собі, учні та ситуації, що зменшують зону проблемне ™ у їхніх взаєминах. Ефективний учитель здатний чітко визначати зону власних проблем, намагається впоратися з ними, не перекладаючи їх на дитину, і зону проблем учня, даючи йому можливість вирішувати їх самостійно. Він відкидає міф "ідеального вчителя", відповідно до якого вчитель повинен бути холодним, суворим, непохитним, стримуючим свої емоції, що приховує свої переживання, які не мають симпатій, ніколи не робив помилок і завжди солідарним з колегами. Цей міф позбавляє вчителя права бути людиною, вводить його в ситуацію постійного внутрішнього конфлікту, і він не стає суб'єктом своєї діяльності.

Проблема становлення суб'єктності в діяльності педагога неоднозначна. Педагог залишається об'єктом діяльності, якщо він сприймає сам себе як об'єкт якихось стандартів і програм та автоматично транслює суб'єкт-об'єктні відносини на вихованців. До появи суб'єктності призводить, насамперед, знаходження особистісного, життєвого сенсу в діяльності, критичний і творчий підхід до вказівкам, стандартам та іншим нормативам, установка на фасилітації в педагогічній взаємодії.

Суб'єктність педагога передбачає ставлення вчителя до учня як до самоцінності і як до суб'єкта його власної навчальної діяльності та власну суб'єктність.

Учитель, що сприймає учня як предмет матеріального світу і відмовляє йому в праві на дієвість, не тільки не сприяє розвитку його суб'єктності, але й сам перестає бути суб'єктом педагогічної діяльності. Складність і різноманіття внутрішнього світу педагога, інтерес до себе і до інших людей, позитивне сприйняття себе та іншого сприяє розвитку суб'єктності у школярів. Нереалізована суб'єктність учня призводить до втрати інтересу до навчання, починаючи з перших класів, а в подальшому - до втрати сенсу всієї своєї освітньої діяльності, виникненню негативного ставлення до навчальної діяльності взагалі. Взаємозумовленість цих відносин становить специфіку суб'єктності педагога.

Переглядів: 87 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича