Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2017 » Грудень » 28 » Інтернет семінар-практикум«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІ
16:11
Інтернет семінар-практикум«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІ

УВАГА! ВСІМ УЧАСНИКАМ ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРУ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У КОМЕНТАРЯХ ДО МАТЕРІАЛУ ЗА ФОРМОЮ: П.І.Б., назва школи, предмет, який викладаєте...

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Інтернет-семінар-практикум для учителів мистецтва та музичного мистецтва Костянтинівського району за темою:

«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ»

         НМК вчителів мистецтва

 

Дата проведення: січень 2018 року

Тема семінару: Застосування інноваційних технологій                            та інтерактивних методів навчання  на уроках мистецтва

Мета:

- впровадження дистанційних інтерактивних технологій в професійну діяльність учителя;

- ознайомлення учасників семінару з інноваційними підходами до викладання мистецтва в загальноосвітніх закладах.

 

Завдання:

-поширити обізнаність учасників семінару про інноваційні технології викладання мистецтва;

-актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів;

-розвивати у учасників семінару соціальну, комунікативну та інформаційну компетенції.

 

Методичні рекомендації щодо участі в семінарі:

  1. Ознайомтеся з матеріалами мотиваційного та теоретичного блоків семінару та виконайте практичне завдання http://metodmuz.at.ua/news/tekhnologichna_karta_uroku_mistectva_jak_suchasna_forma_planuvannja_peagogichnoji_vzaemodiji_vchitelja_i_uchniv/2017-12-19-159 .

2.  Надіслати на електронну адресу методичного кабінету відділу освіти РДА або керівника районної НМК учителів мистецтва professor.dn@ukr.net  методичну розробку двох уроків мистецтва ( 8-9 клас, тема на вибір учителя відповідно до програмового матеріалу) з використанням інтерактивних технологій. Розробка повинна бути авторською!

Ключові слова: інноваційне навчання, інтерактивне навчання.

Глосарій: «Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій»

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ -  зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі  навчальна діяльність, що ґрунтується  на  оригінальних методиках розвитку різних форм мислення, творчих здібностей,  соціально-адаптаційних можливостях особистості.

Інтерактивне навчання - це навчання,яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії. Серед інтерактивних методів широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож рольові ігри та інші.

Структура семінару:

  1. Мотиваційний блок
  2. Інформаційний блок
  3. Практичний блок
  4. Рефлексійний блок

1. Мотиваційний блок

  Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє «обличчя», дуже важливо в гонитві за модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку. Головним завданням одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності.
А є предмет – основна мета якого визначається в дидактиці як "формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Це предмет – мистецтво.
      Вчителі і керівники шкіл ставляться до цього предмету по-різному – залежно від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Вважають часто цей предмет легким і другорядним. Так вважають і більшість батьків учнів. Таке поціновування мистецтва виховує в наших дітей однобічне розуміння мистецтва, при якому вона сприймається лише як розвага. В шкільній практиці ми спостерігаємо і цілком протилежне явище, тобто і адміністрація школи, і вчителі ставляться до уроку мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя мистецтва вимагається точне дотримання навчальної програми. Однак, мистецтво за своїми видами, надто різнопланове, бо крім розважальної функції, йому властиві і пізнавальна, і виховна, і комунікативна функції. А найголовніше те, що мистецтво є науковою дисципліною, бо готують з учнів мистецтвознавців – теоретиків, культурологів.

  Як же проводити уроки мистецтва, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними?
Таким чином, потреби суспільства до сучасного рівня сприймання мистецтва, як предмету, однобічне розуміння мистецтва, при якому воно сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення вчителів до уроку мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя мистецтва вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого, зумовили вибір теми запропонованого семінару: «МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ»

 

Звідси виникають наступні завдання:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити суть понять «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології»

2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних форм в навчальному процесі при вивченні мистецтва в загальноосвітній школі.

3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій при вивченні мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни.

4. Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних форм при вивченні мистецтва та експериментально з’ясувати їх педагогічну ефективність.

 

2. Інформаційний блок. Інтерактивні технології.

 

Суть. Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм органі­зації навчальної діяльності, використовуються       ін­терактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтер­активний.

 

Структура технологічного інтерактивного уроку представлена такими етапами:

 

Мотивація: фокусується увага учнів на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до теми, що обговорюється. При­йомами навчання можуть бути запитання, цитати, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більше 5 % часу заняття.

 

Оголошення, представлення теми та очі­куваних навчальних результатів. Він забезпе­чує розуміння учнями   змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку, і що від них очікує вчи­тель, викладач. Також доцільно залучити до визна­чення передбачуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. На це витрачається приблизно 5 % часу.

 

Надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі ви­конувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздавального матеріалу, вико­нання творчого домашнього завдання. Для економії часу та максимального ефекту уроку можна подавати  ін­формацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Витрачається приблизно 10 % часу заняття.

 

 Інтерактивна вправа, яка вважається цент­ральною частиною уроку. Вона охоплює не більше 60 % часу, що відводиться на практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.

 

Послідовність проведення інтерактивної вправи:

  • інструктування — вчитель розповідає учас­никам про цілі вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам;
  • об'єднання в групи і/або розподіл ролей;
  • виконання завдання, за якого вчитель висту­пає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум мож­ливостей для самостійної роботи й навчання у спів­робітництві один з одним;
  • презентація результатів виконання вправи.

 

 Підбиття підсумків, оцінювання резуль­татів уроку. На цьому етапі передбачаєтеся реф­лексія, усвідомлення того, що зроблено на уроці чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане в майбутньому. Останній етап бажано проводити у формі запитань: що но­вого дізналися; якими навичкам оволоділи; чи може це бути корисним у житті. Слід обговорити питання щодо проведення самого уроку: що було найбільш вдалим; що не сподобалося; що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні  змогли сформулювати відповіді на всі запитання. Для підбиття підсумків бажано від­вести до 20 % часу уроку.

 

Новітні форми інтерактивного та медіанавчання:

 

ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХТЕНДЕНЦІЙ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ

 Перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань.

Перевернутий клас — це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій і організація домашнього завдання міняються місцями. Учні дивляться вдома короткі відео лекції, у той час, як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів і дискусії. Відео лекції часто розглядаються як ключовий компонент у «перевернутому» підході, вони створюються викладачем і розміщуються в Інтернеті.

Ідея «перевернутого навчання» полягає в попередньому ознайомленні учнів удома з новим навчальним матеріалом за підручником, а на уроці — короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних знань і вироблення практичних навичок. Оцінювання засвоєння нового матеріалу проводиться в кінці того ж самого уроку за допомогою виконання завдань у робочому зошиті, комп’ютерного тестування тощо.

Доводиться шукати шляхи інтенсифікації проведення уроків. Пропоноване «перевернуте навчання» передбачає відмову від таких прийомів: виступи учнів біля дошки, фронтальне опитування, диктування конспектів, перегляд тривалих навчальних фільмів і презентацій тощо. Натомість запроваджуються елементи педагогіки співробітництва: учитель виступає скоріше в ролі колеги й консультанта. Учні опановують навчальний матеріал, значною мірою за допомогою самонавчання, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності.

Основними елементами даної методики є:

- використання лаконічних (не більше 5-6 сторінок на урок) підручників;

- попереднє ознайомлення учнів із новим навчальним матеріалом удома;

- на уроці — короткі пояснення нового навчального матеріалу за текстом підручника;

- оцінювання знань і навичок учнів при виконанні практичної роботи;

- проведення на кожному уроці формування та перевірки навичок, що базуються на матеріалі поточного уроку;

- виставлення оцінок як сукупної за знання теорії та практичні навички;

- дозвіл на використання учнями інформаційних матеріалів під час роботи;

- запровадження засобів унеможливлення й невигідності списування;

- індивідуальний захист (здача) своїх практичних робіт.

Зрозуміло, що використання лише підручників і робочих зошитів не є повною концепцією «перевернутого навчання2, але такий підхід з попереднім переглядом удома нового матеріалу в підручнику є поки що найбільш реальним в умовах української школи.

У контексті «перевернутого навчання» постає питання: як зацікавити дітей вивчати матеріал на випередження вдома, коли і звичайне домашнє завдання учні виконують не завжди якісно. Мабуть, єдиний спосіб вирішення цієї проблеми полягає в тому, що відео уроки, відео лекції чи підручники, які використовуються в даній методиці, повинні бути цікавими, насиченими та зрозумілими не лише вчителю, а і школяреві. Підручник в ідеалі повинен бути цікавим і зрозумілим, відповідати віковим особливостям сприйняття інформації учнями, ураховувати між предметні зв’язки.

При «перевернутому навчанні» вчитель бачить рівень успішності кожного в процесі виконання практичних завдань і може вчасно допомогти.

Технологія «перевернутого навчання» дає змогу істотно покращити показники успішності.

Сайт для учасників проекту "ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ"

Сайт містить відеофайли, презентації, медіапідручники, тести онлайн для учнів 1-11 класів, які вивчають предмети "Музичне мистецтво", "Мистецтво", "Художня культура" в режимі "перевернутого" навчання. Матеріали для самостійного опрацювання учнями можна знайти ТУТ http://vospitatel.ucoz.ua/   

Що таке LearningApps.org?

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії

Перейти до тестів з мистецтва можна за посиланням https://learningapps.org/index.php?category=77&s=

 

Для вчителів мистецтва — корисне доповнення до уроків

До підручників Л.Масол «Мистецтво» для 8-9 класу нами створено мультимедійні презентації у форматі pptx, матеріал яких повністю відповідає чинній Державній програмі «Мистецтво 8-9 класи». Презентації містять скріншоти сторінок підручника Л.Масол, навчальні відеофайли та творчі завдання до уроків.

У презентаціях підібрано візуальну інформацію для учнів відповідно до тем підручника. Сподіваємось, що створені презентації стануть у кристі як при підготовці так і у використанні на уроках Мистецтва в 8-9 класах. Особливу користь, на нашу думку, запропонований контент стане у нагоді при запровадженні технології перевернутого навчання. Для використання презентацій їх можна скачати за цьому сайті - ПЕРЕЙТИ ДО САЙТУ:

Матеріали для 8 КЛАСУ - http://vospitatel.ucoz.ua/index/mistectvo/0-307

Матеріали для 9 КЛАСУ - http://vospitatel.ucoz.ua/news/mistcetvo_9_klas_uroki_za_pidruchnikom_l_masol/2017-08-31-2401

 

 

Додаткові надіслані матеріали опрацювати:

1. Використання інтерактивних методів навчання на сучасному уроці мистецтва.

2.Зразки інтерактивних форм роботи.                                                                                                                                                                                3. Інтерактивні методи навчання на уроках мистецтва,                                                                                                                   як засіб активізації    комунікативної компетенції.                                                                                                                                                         4. Застосування інтерактивних методів навчання  на сучасному уроці мистецтва.     Сугестивні технології, їх класифікація та особливості використання в сучасній школі.

 

3. Практичний блок

Підготувати дві методичні розробки уроків мистецтва ( 8-9 клас, тема на вибір учителя відповідно до програмового матеріалу) з використанням інтерактивних технологій. Розробка повинна бути авторською!

 Методичну розробку уроку з використанням інтерактивних технологій надіслати до 01.03.2018 року.

 

Висновок

  Таким чином, у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань учнями, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.

Керівник НМК                          Кущенко Е.Б.

Переглядів: 438 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Грудень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича