Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Травень » 12 » Розвиток полікультурної освіти в Україні
11:56
Розвиток полікультурної освіти в Україні

Розвиток полікультурної освіти в Україні

Питанням полікультурної освіти в Україні стали надавати великого значення лише на рубежі ХХ-ХХІ століть.

Важливою передумовою полікультурної освіти в Україні є становлення і розвиток громадянського демократичного суспільства, для якого є непритаманними шовінізм, расизм, етнічний егоїзм, і водночас відкритого у ставлення до інших країн, народів і культур, яке пропагує виховання у дусі миру і взаєморозуміння. Соціально-політичною детермінантою функціонування полікультурної освіти останнім часом стає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів як важливої складової трансформації сучасного світу, а також прагнення України й інших країн інтегруватися в світовий і європейський соціально-культурний і освітній простір, зберігши при цьому національну своєрідність.

Україна як полінаціональна, поліконфесійна, полімовна, полікультурна держава повинна забезпечити поліетнічний характер українського суспільства на основі:

 • проголошення рівноправного співіснування людей незалежно від їх раси, мови, релігійних та інших переконань;
 • створення умов для вільного розвитку національно-культурного життя української нації в цілому та всіх етнічних спільнот, які проживають в Україні;
 • підтримання атмосфери взаєморозуміння та взаємоповаги між представниками різних національностей;
 • спрямування педагогічних зусиль на виховання у юного покоління патріотизму, толерантного, шанобливого ставлення до культур різних етноспільнот;
 • формування культури міжетнічного та міжособистісного спілкування;
 • запобігання та протидії міжетнічній ворожнечі.

Зазначені пріоритети українського демократичного поліетнічного суспільства є визначальними в полікультурній освіті.

В Україні полікультурна освіта є частиною національної, про це свідчать положення, які містяться в Національній доктрині розвитку освіти: «Виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу». Ідеї полікультурності закладені й в інших державних документах (див. таблицю ).

таблиця

Ідеї полікультурності у державних документах України__________________

Державні

документи

Ідеї

полікультурності

Конституція

України

Стаття 11. «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України».

Концепція

національного

виховання

«Національне виховання стосується як українців, так і представників інших народів, що проживають в Україні. Принцип етнізації виховного процесу передбачає надання широких можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності».

Державний стандарт базової й повної середньої освіти

«Соціокультурна лінія... Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально- етичному розвиткові».

Національна доктрина розвитку освіти

«Збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні,

 

__________________ формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин».

Нове тисячоліття спонукало науковців до актуалізації питань полікультурності, до пропаганди полікультурної освіти. Проблему полікультурної освіти розглядали у своїх дослідженнях такі російські та українські науковці: Л. Голік, Т. Клинченко, М. Красовицький, Г.Левченко, І. Подобед, В. Кузьменко, Л. Гончаренко та ін.) Теоретичні розробки присвячені вивченню передумов запровадження полікультурної освіти в Україні, розгляду теоретико-методичних засад формування полікультурної компетентності у юного покоління та спеціальної підготовки майбутніх педагогів, здатних діяти у поліетнічному регіоні.

Українськими науковцями В.Кузьменком і Л.Гончаренко проаналізовані чинники, що обумовлюють необхідність полікультурної освіти, серед яких:

 • зростання етнічної і расової свідомості людей;
 • міграційні процеси, що значно підсилюють міжкультурні контакти;
 • глобалізація світу, що змінює не тільки економіку, політику, але впливає і на картину міжкультурних зв’язків;
 • розширення міжнародної співпраці, що вимагає діалогу між націями та їх культурами;
 • розвиток планетарної макроекономіки, яка сприяє створенню транснаціональних корпорацій, що долають межі національного суверенітету у сфері економіки;
 • удосконалення інформаційної сфери і комунікаційних систем, які дозволяють народам зближуватися, стерти територіальні, мовні, релігійні, культурні бар’єри;
 • прагнення окремих осіб і цілих народностей придбати свою етнічну ідентичність.

До завдань у галузі освіти віднесено: забезпечення просвіти дітей у питаннях ціннісних орієнтацій, світогляду, типів поведінки та способів життя, з тим, щоб вони могли вирішувати будь-які суперечки мирно і в дусі поваги до людської гідності, терпимості й недискримінації; залучення дітей до участі в заходах, які прищеплюють їм ціннісні настанови та ідеали культури миру та ін.

Р. Агадуллін пише про основні завдання полікультурної освіти в Україні, до яких відносить:

 1. глибоке й усебічне опанування учнями культури рідного народу як обов’язкової умови прилучення їх до інших культур;

^ формування в учнів уявлень про розмаїття культур у світі і в нашій країні, розуміння і внутрішнього прийняття рівноправності народів і рівноцінності їхніх культур, виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей як чинника поступального розвитку світової цивілізації й самореалізації особистості;

^ створення умов для прилучення та інтеграції учнів до культури інших народів, переважно тих, які проживають в Україні;

^ побудова громадянського виховання на основі поліцентричної моделі національної культури, що забезпечує єдність громадянських та етнокультурних інтересів особистості;

 1. виховання представників усіх національностей у дусі взаєморозуміння, довіри і толерантності, готовності до позитивного міжетнічного та міжкультурного діалогу;

^ формування й розвиток умінь і навичок взаємодії з носіями інших культур.

Поряд з цим науковці визначають функції полікультурної освіти:

 1. філософсько-культурологічну, спрямовану на формування етнічної самосвідомості особистості як складової частини планетарної свідомості;
 2. етико-гуманістичну, що враховує ідеї полікультурності суспільства і етики міжнаціонального спілкування, відображає з позицій гуманізму в змісті освіти і способах навчальної діяльності культурний досвід людства в його конкретних етнонаціональних формах;
 3. гуманітарно-гностичну, спрямовану на формування активного пізнавального інтересу до рідної і зарубіжної культур;
 4. рефлексивно-виховну, орієнтовану на сприйняття і усвідомлення важливості культурного різноманіття для розвитку особистості й прогресу цивілізації, становлення етичних уявлень і оцінок, пов’язаних з культурним плюралізмом, створення умов для перетворення їх в стійкі переконання і навички конструктивної гуманної поведінки;
 5. особистісно-розвивальну, в процесі якої прокидається і розвивається інтерес людини до себе, системи потреб, інтересів, установок, спрямованих на усвідомлення себе як особистості, суб’єкта етносу, громадянина держави, громадянина світу.

У дослідженні Ж.Шайгозової розкрито вимоги до змісту полікультурної освіти: відображення в навчальному матеріалі гуманістичних ідей; інформація про самобутні унікальні риси в культурах народів країни і світу; розкриття в культурах різних народів спільних елементів, традицій, що дозволяють жити в мирі і злагоді; залучення молоді до світової культури, розуміння взаємозалежності країн і народів в сучасних умовах з урахуванням процесу глобалізації.

 

 

У світовій практиці існують різні моделі полікультурної шкільної освіти, в яких враховані вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу в умовах полікультурності. Найвідомішими є:

 1. дидактична, яка ґрунтується на припущенні про те, що розуміння культури приходить із знаннями історії, традицій і звичаїв, необхідними для ефективної взаємодії з її представниками;
 2. експериментальна, основа якої - переконання, що найбільше знань люди беруть із власного досвіду, наприклад, з особливого роду активності і рольових ігор-симуляцій, які створюються для того, щоб виявити проблемні ситуації при підготовці або в процесі міжкультурної взаємодії;
 3. культурно-специфічна, що дозволяє учням зрозуміти принципи взаємодії з представниками конкретної культури, або - ширше - специфіку цієї культури;
 4. загальнокультурна: приводить до усвідомлення того, що існують психологічні явища (негативні стереотипи, упередження і т.п.), які заважають гармонійним міжетнічним відносинам;
 5. когнітивна (робить акцент на отриманні учнями інформації про культури і міжкультурні відмінності);
 6. емоційна, орієнтована на трансформацію установок, пов’язаних з міжкультурною взаємодією, відчуттями людей по відношенню до «інших» (від упередженості до толерантності або навіть до активної діяльності, спрямованої на розвиток близьких взаємостосунків);
 7. поведінкова, покликана формувати вміння і навички, що підвищують ефективність

 

 

Зміст полікультурної освіти будується навколо чотирьох орієнтирів: o соціокультурної ідентифікації особистості;

o освоєння системи понять і уявлень про полікультурне середовище; o виховання позитивного відношення до багатогранного культурного оточення; o розвитку навичок соціального спілкування

Як уже зазначалося, виховання толерантності є невід’ємною складовою полікультурного виховання, оскільки створює основу полікультурності. Інші складові досить чітко представлені в моделі полікультурної освіти, яку подає у своєму досліджені відомий американський спеціаліст з полікультурного виховання Соня Нієто. Модель складається з чотирьох рівнів мультикультурної освіти:

 1. толерантність (терпимість), а терпіти відмінності - означає існування і обов ’язкове сприймання відмінностей;
 2. визнання культурних різноманітностей із не перебільшенням й не зменшенням їх важливості;
 3. висока оцінка відмінностей при поважанні їх різниці;
 4. ствердження, солідарність та критика з визнанням положення, що суперечностей не можна уникнути, але необхідно їх вивчати .

Упровадження цієї чи подібних моделей у навчально-виховний процес, а також сприймання полікультурної освіти як засобу розвитку етнічної (національної) культури, культурної ідентифікації учнів у соціумі дозволить реалізувати в умовах загальноосвітньої школи цілі та завдання полікультурного виховання, сформувати полікультурну особистість.

Висновки. Полеміка навколо сутності полікультурної освіти спричинила неоднозначне її тлумачення. Полікультурну освіту трактують як особливий спосіб мислення, заснований на ідеях свободи, справедливості, рівності; процес залучення юного покоління до багатства світової культури через послідовне засвоєння знань про рідну і загальнонаціональну культури; спосіб допомоги особистості в подоланні шляху від засвоєння етнічної, національної культури до усвідомлення спільності інтересів народів у їх прагненні до миру, прогресу через культурний розвиток; модель сучасної освіти. На Україні необхідна модель полікультурної освіти, побудована на основі компаративного аналізу світових моделей з урахуванням дидактичного, експериментального, культурно- специфічного, загальнокультурного, емоційного, поведінкового підходів.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! У КОМЕНТАРЯХ ВИСЛОВІТЬ ВЛАСНУ ДУМКУ ЩОДО ПИТАНЬ, ПОСТАВЛЕНИХ У СТАТТІ:

 1. Визначте передумови для активізації засад полікультурної освіти в Україні.
 2. У  яких державних документах України подано ідеї полікультурності?
Переглядів: 100 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
avatar
1 larisakrivalova • 22:48, 19.05.2018
1. 
Важливою передумовою полікультурної освіти в Україні є становлення і розвиток громадянського демократичного суспільства, для якого є непритаманними шовінізм, расизм, етнічний егоїзм, і водночас відкритого у ставлення до інших країн, народів і культур, яке пропагує виховання у дусі миру і взаєморозуміння. 
2. Державні документи України у яких подано ідеї полікультурності:
- Конституція України;
- Концепція національного виховання;
- Державний стандарт базової й повної середньої освіти;
- Національна доктрина розвитку освіти.
avatar
0
2 wolkan • 19:46, 21.05.2018
Дякуємо за участь в дистнаційному семінари та відповіді на актуальні питання
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича