Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Липень » 3 » Список рекомендованої літератури для учасників конкурсу "Вчитель року -2017" у номінації "Музичне мистецтво"
13:06
Список рекомендованої літератури для учасників конкурсу "Вчитель року -2017" у номінації "Музичне мистецтво"

Список рекомендованої літератури для учасників конкурсу "Вчитель року -2017" у номінації "Музичне мистецтво"

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в

общеобразовательной школе: [пособие для учителя] / Э.Б.Абдуллин. − М.:

Просвещение, 1983. − 112 с.

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя – музыканта / Ю. Б. Алеев. – М.:

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 336 с.

3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б.В.Асафьев. − Л.:

Музгиз, 1963. − 379 с.

4. Афанасьєв Ю.Л., Джура О.Ф. Професійна підготовка музиканта: уроки

Болеслава Яворського / Ю.Л.Афанасьєв, О.Ф.Джура. – К.: ДАКККіМ,

2009. – С.51.

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в

общеобразовательных учреждениях: [Уч. пособие для студ. муз. фак.

педвузов] / Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.:Академия, 2002. – 416 с.

6. Богданов В. О. Історія духового музичного мистецтва України (від

найдавніших часів до початку ХХ століття) : [монографія] / В.О.Богданов.

– Харків, 2007. – С. 66-70.

7. Болгарський А., Сагайдак Г. Хоровий клас і практика роботи з хором:

[Навчальний посібник для музично-педагогічних відділень педагогічних

училищ] / А.Болгарський, Г.Сагайдак. − К.: Музична Україна, 1987. − С.

8. Гладкая С. О. О формировании певческих навыков на уроках музыки в

начальных классах / С.О.Гладкая //Муз. воспитание в школе, вып. 14. –

М., 1981. − С. 24.

9. Гродзенская Н. Л. Беседы о музыке на уроках пения / Н.Л.Гродзенская //

Музыкальное воспитание в школе. Вып. 1. − М.: Государственное

музыкальное издательство, 1961. − С. 49-58.

10.Гумінська О. О. Уроки музики в загальноосвітній школі: [Методичний

посібник] / О.О.Гумінська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. –

11.Державний стандарт базової та повної середньої освіти // Мистецтво та

освіта. – 2001. – No2. – С. 2 – 6.

12.Джола Д. М., Щербо А. Б. Теорія і методика естетичного виховання

школярів: [Навчально-методичний посібник] / Д.М.Джола, А.Б.Щербо. –

К.: ІЗМН, 1998. – 392 с.

13.Дмитриева Л. Методика музыкального воспитания в школе / Л.

Дмитриева, М. Черноиваненко. – М.: Музыка, 1990. – 416 с.

14.Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального

воспитания в школе: Уч. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.

Дмитриева, М. Черноиваненко. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия,

2000. – 240 с.

15.Добровольская Н.Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре /

Н.Н.Добровольская. − М.: Музыка, 1987. − 47 с.

16.Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях

/ упоряд. М. С. Демчишин. – Х: Вуста: Видавництво «Ранок», 2006. – 608

17.Дьяченко Н. Г. и др. Теоретические основы воспитания и обучения в

музыкальных учебных заведениях / Н.Г.Дьяченко, И.А.Котляревский,

Ю.А.Полянский. — К.: Муз. Украина, 1987. — 110 с.

18.Іваницький А.І. Українська народна музична творчість: [ Посібник для

ВНЗ] / А.І.Іваницький. − К.: Музична Україна, 1990.− С. 8-41.

19.Кирнарская Д.К. Психология музыкальной деятельности. Теория и

практика: Уч. пособие для студ. /Д.К.Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В.

Тарасова. – М.: Академия, 2003. - 237 с.

20.Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: [довідково-метод.

видання] / упоряд. М.С. Демчишин; О.В. Гайдамака – Харків: ГОРСІНГ

ПЛЮС, 2006. – 768 с.

21.Концепція художньо-естетичного виховання учнів у ЗНЗ. Комплексна

програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та

позашкільних навчальних закладах // Інформаційний збірник МОН

України. – 2004. - No10. – 32 с.

22.Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: [посіб. для

вчителів] / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Є.В. Бєлкіна та ін. – Х.: Веста:

Видавництво «Ранок», 2006. – 256.

23.Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.];

заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ

ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.

24.Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання дітей

та молоді в Україні / О.В.Михайленко. – К.: КДЛУ, 1999. – С.214-237.

25.Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та

теорія: Навчальний посібник (двомовний). – Суми: вид-во «Козацький

вал», 2009. – 208 с.

26.Мішедченко В.В. Методика музичного виховання: [курс лекцій] /

В.В.Мішедченко. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005 р. – 123 с.

27.Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Музичне

мистецтво; Образотворче мистецтво; Інтегрований курс «Мистецтво». – 5-

9 класи. – КУ. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 32 с.

28.Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти: методологічний

дискурс // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Г.Ю.Ніколаї. – Суми:

СумДПУ, 2007. – Частина четверта. – С. 326–333

29.Олексюк О.М., Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості:

сфера музичного мистецтва: Навч. посіб. /О.Олексюк, М.Ткач. – К.:

Знання України, 2004. – 264 с.

30.Падалка Г. М. Активізація музичного навчання в процесі залучення

студентів до естетичної оцінної діяльності / Г.М.Падалка // Теоретичні та

практичні питання культурології: [збірка статей] –Ч. ІІ. – К.: Логос, 1997.

– С. 3-9.

31.Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання

мистецьких дисциплін) / Г.М.Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

– С.46,52,53,55,174-176.

32.Печерська С.П. Уроки музики в початкових класах: [навч. посіб.] / С. П.

Печерська. – К.: Либідь, 2001. – 272 с.

33.Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.:

Початкова школа, 2006. – 432 с.

34.Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі:

[навч.-метод. посібник] / О.Я. Ростовський. − Тернопіль: Навчальна книга

− Богдан, 2000. − 272 с.

35.Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початковій школі:

[навч.-метод. посібник] / О.Я. Ростовський. − 2-е вид., доп. − Тернопіль:

Навчальна книга − Богдан, 2001. − 216 с.

36.Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: [навч.-метод.

посібник] / О.Я.Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,

2011. – 640 с.

37.Рудницька О.П. Інтегративний підхід до фомування в учнів художньої

картини світу // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика //

[Наук.–метод. щорічник] / О.П. Рудницька. – К., 2001. – С.190-198.

38.Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: [Навч. посібник] /

О.П.Рудницька. – К.: АПН України, 2002. - С. 118-135

39.Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки

майбутнього вчителя: [Навчальний посібник для студентів вищих

педагогічних закладів освіти] / М.І.Соловей, Є.С.Спіцин. – К.: Вид.центр

КНЛУ, 2002. – С.23-61.

40.Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до

загальних проблем / О.В.Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68с.

41.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [наук. – метод. посіб.] /

О.І.Пометун, Л.Пироженко / за ред. О.І.Пометун. – К.: А.С.К., 2006. –

42.Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М.Теплов //

Избр. труды: В 2-х т. − Т. І. − М.: Педагогика, 1985. − С. 42-222.

43.Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального

воспитания: [учебное пособие] / П.В.Халабузарь, В.С.Попов. – 2-е изд.,

доп. и перераб. – СПб: Изд. "Лань", 2000. – 224 с.

44.Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: [Підручник ] /

В.Д.Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – С. 129.

45.Якимчук С. Методика музичного виховання: [навч. посіб.] / С. Якимчук. –

Рівне, 2003. – 160 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Алеев В.В. Музика. 1-4 кл., 5-8 кл.: [программы для

общеобразовательных учреждений] / В.В. Алеев и др. – М.: Дрофа, 2003.

– 96 с.

2. Алеев В.В. Музыкальный словарь для учителя / В.В. Алеев,

Т.И.Науменко. – СПб., 1995. – 52 с.

3. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки: [Методическое пособие для

учителей нач. шк.] / Ю.Б.Алиев. − М.: Просвещение, 1987. − 175 с.

4. Асафьев Б.В. Речевая интонация / Б.В.Асафьев. − М. Л.: Музыка, 1965. −

5. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство /

Л. А.Баренбойм. – М.: Музыка, 1974. – С.15-60, 229-237.

6. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

7. Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия: [монография] /

Н.М.Борытко; науч. ред. Н.К.Сергеев. – Волгоград: Перемена, 2000. –

225 с.

8. В мире искусств. Словарь основных терминов по искусствоведению,

эстетике, педагогике и психологии искусства / Сост. Т.К. Каракаш,

А.А.Мелик-Пашаев; науч. ред. А.А.Мелик-Пашаев. – М., 2001. – 334 с.

9. Готсдинер А.Л. К проблеме многосторонних музыкальных способностей /

А.Л.Готсдинер // Вопросы психологии. – 1991. - No4. – С. 82-86.

10.Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избр. статьи и доклады /

Д.Б.Кабалевский. – М.: Педагогика, 1986. – 192 с.

11.Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: [Навч. посібник] /

С. Г.Карпенчук. – К.: Вища шк., 1997. – 304 с.

12.Коваль Л. Г. Взаимодействие учителя и учащихся в процессе

формирования эстетических отношений средствами музыкального

искусства : автореф. дис...д-ра пед. наук / Л. Г.Коваль. – К., 1991. – 48 с.

13.Костюк О. Г. Сприймання музики і художня культура слухача / О.

Г.Костюк. – К.: “Наукова думка”, 1965. – 123 с.

14.Крюкова В.В. Музыкальная педагогика / В.В.Крюкова. – Ростов н/Д:

Фенікс, 2002. – 288 с.

15.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання та навчання:

[Навч. посібник для студентів пед. навч. закладів] / В. І.Лозова,

Г. В.Троцко. – Харків, 1997. – С.19-68

16.Лук’янова М.І. Особистісно-орієнтований урок: конструювання та

діагностика / Лук’янова М.І., Разіна Н.А., Абдулліна Т. М. та ін. – Х.:

Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с.

17.Мазель Л. О мелодики / Л.Мазель. − М.: Музгиз, 1952. − С.34-35.

18.Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: Исследование / В. В.

Медушевский. – М.: Композитор, 1993. – 262 с.

19.Мелик-Пашаев А.А. Художественная одарённость детей, её выявление и

развитие: [метод. пособ.] / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, А.А.

Адаскина, Н.Ф. Чубук. – Дубна: Феникс +, 2009. – 112 с.

20.Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : [монографія] /

О. В.Михайличенко. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С. 25.

21.Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты,

музыкальная игротека / авт.- сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель,

2009. – 205 с.

22.Музыка. 2-8 классы. Художественно-образное развитие школьников:

разработки уроков / авт.-сост. Н.А. Абудеева, Л.Н. Карпушина. –

Волгоград: Учитель, 2010. – 157 с.

23.Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: ВАЛДОС, 2000. –

336 с.

24.Ніколаї Г. Ю. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність

: [монографія] / Г. Ю.Ніколаї. – Суми: СумДПУ м. А. С. Макаренка, 2007.

– С.15.

25.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Музика» 1-8 класи /

Марченко Р., Ростовський О., Хлєбнікова Л.. – К.: Шкільний світ, 2001. –

237 с.

26.Психология музыкальной деятельности: теория и практика: [Уч. пособие

для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений] /Д.К.Кирнарская,

Н.И.Киященко, К.В.Тарасова и др.; под ред Цыпина Г.М. – М.:Академия,

2003. – 368 с.

27.Стельмахович М. Г. Теорія та практика українського національного

виховання / М. Г.Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996. – С.10-31, 36-

28.Фіцула М. М. Педагогіка: [навчальний посібник] / М. М.Фіцула. – К.:

Видавничий центр "Академія", 2000. — С.218-241.

29.Форми навчання в школі / За ред Ю.І.Мальованого. – К.,1992. – С.4-40.

30.Чесноков П. Г. Хор и управление им / П.Г.Чесноков. – М.:

Государственное музыкальное издательство, 1961. − С. 25-26.

31.Щуркова Н.Е. Культура современного урока / Н.М.Щуркова. – 2000. –

112 с.

 

Переглядів: 436 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Липень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича