Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Серпень » 23 » ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Цикл І (1 – 2 класи) (редакція Шиян)
15:02
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Цикл І (1 – 2 класи) (редакція Шиян)
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Цикл І (1 – 2 класи)
(редакція Шиян)

 

Типова освітня програма початкової освіти (далі типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Типова освітня програма визначає:
-         загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
-         перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
-         орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
-         рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.
 
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. Додатки 1).
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.
Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мовно-літературна, у тому числі:
Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ[1])
Іншомовна освіта (ІНО)
Математична (МАО)
Природнича (ПРО)
Технологічна (ТЕО)
Інформатична (ІФО)
Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
Громадянська та історична (ГІО)
Мистецька (МИО)
Фізкультурна (ФІО)
 
Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів[2] з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.
Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.
Оскільки Типова освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.
Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.
Заклад початкової освіти формує власну освітню програму на основі типової освітньої програми або безпосередньо на основі Державного стандарту початкової освіти.
Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.
Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його керівник. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.
 
 Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу 

 


 

[1] У дужках подано скорочене позначення кожної галузі.
[2] Цифра на початку індексу вказує на порядковий номер року навчання (класу). У цьому разі – другий клас. Скорочений буквений запис означає освітню галузь. Перша цифра після буквеного запису позначає номер змістової лінії, друга цифра (після дефісу) – порядковий номер загальної цілі, окресленої в Стандарті. Цифра після крапки означає порядковий номер обов’язкового результату навчання. Остання цифра – порядковий номер очікуваного результату навчання. 
Типова освітня програма Р.Б.Шиян
 
Мистецька освітня галузь
 
Пояснювальна записка
 
Освітню програму цієї галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти.
Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.
 
Відповідно до окресленої мети, головними завданнями навчання мистецтва у початковій школі є:
 
●      збагачення духовного світу учня / учениці під час сприймання мистецтва та художньої творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини;
●      набуття досвіду творення художніх образів через опанування елементарними мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей;
●      розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо-образного мислення, художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому самовияву та розвитку індивідуального стилю учня / учениці через мистецтво;
●      розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та особистісне ставлення до них; засвоєння початкових знань про види мистецтва, особливості їхньої художньо-образної мови, зокрема у взаємозв’язках;
●      формування вміння презентувати й оцінювати власну творчість, плекання потреби у самовдосконаленні;
●      формування вміння взаємодіяти з іншими через мистецтво, виявляти зв’язки мистецтва з природним і соціокультурним середовищем;
●      виховання здатності застосовувати мистецтво для отримання задоволення та емоційного самопізнання.
Реалізація поставленої мети та завдань здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють рамкову модель досягнення загальних цілей мистецької освітньої галузі.
Змістова лінія «Художньо-практична діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне засвоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовияву. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні виражальні засоби для творення художніх образів, імпровізування та естетичного перетворення довкілля, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на емоційний стан завдяки мистецькій діяльності.
Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що несуть твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на свій емоційний стан завдяки сприйманню творів мистецтва.
Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема в різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо.
Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані предмети або предмети за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.
 
Результати навчання і пропонований зміст
1 – 2-й класи
Обов’язкові результати навчання
Очікувані результати навчання
 
 
1
2
 
1.     Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»
 
Творить відомими художніми засобами і способами
Учень / учениця:
- співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний фольклор) у відповідному настрої, характері, темпі, динаміці [2 МИО 1-1.1-1];
- дотримується правил співу [2 МИО 1-1.1-2];
- грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, барабан, сопілка, ксилофон тощо) [2 МИО 1-1.1-3];
- обирає тембр інструменту (трикутники, бубни, барабан, сопілка, ксилофон тощо) для передавання відповідного образу [2 МИО 1-1.1-4];
- орієнтується в нотному записі (нотний стан, скрипковий ключ, розмір, такт, ноти в межах І октави, тривалості звуків – ціла, половинна, чверть, восьма) [2 МИО 1-1.1-5];
- відтворює прості ритмічні послідовності (створені з половинних, четвертних та восьмих тривалостей), зокрема у різних темпах [2 МИО 1-1.1-6]; 
- виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];
- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];
- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію, використовуючи лінії, крапки та плями[2 МИО 1-1.1-9];
- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію (графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];
- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша (вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11]; 
●    - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2 МИО 1-1.1-12];
- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];
- конструює прості композиції з художніх, природних та інших підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];
- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- виконує нескладні ролі (зокрема «пісні в ролях»), етюди-наслідування, перевтілюючись у різних персонажів [2 МИО 1-1.1-16];
- вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту [2 МИО 1-1.1-17];
- дотримується загальноприйнятих правил поведінки в закладах культури та мистецтва (театрі, музеї тощо) [2 МИО 1-1.1-18];
- виконує елементарні танцювальні рухи під музику; рухається в ритмі і темпі музики, узгоджуєсвої рухи з музичним супроводом (співом) [2 МИО 1-1.1-19]
 
 
Експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для створення художніх образів
Учень / учениця:
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими засобами художньої виразності[2 МИО 1-1.2-1];
- імпровізує голосом (музичні, мовленнєві інтонації), засобами пантоміми (міміка, жести), на музичних інструментах (трикутники, бубни, барабан, маракаси тощо) [2 МИО 1-1.2-2];
- створює варіанти ритмічного супроводу до пісні [2 МИО 1-1.2-3];
- експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-1.2-4]
 
 
Спостерігає за навколишнім світом, фіксує за допомогою вчителя цікаві явища як ідеї для творчості; допомагає прикрасити місце, де навчається, живе
 
Учень / учениця:
- спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує цікаві, незвичайні явища[2 МИО 1-1.3-1];
- створює елементи композиції / декору для оформлення середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]
 
 
Визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення
 
Учень / учениця:
- вирізняє види мистецької діяльності, які поліпшують його / її настрій [2 МИО 1-3.4-1];
- описує свої емоції від сприймання мистецьких творів [2 МИО 1-3.4-2];
- обирає вид художньої творчості за своїми вподобаннями [2 МИО 1-3.4-3]
 
 
 
Пропонований зміст
 
Спів (співацька постава, дихання, інтонація, дикція).
Гра на музичних інструментах: створення варіантів ритмічного супроводу до пісні, ритмічних послідовностей тощо.
Імпровізації голосом, пластикою, на музичних інструментах.
Відтворення рухами характеру, темпу, ритму музики.
Інсценізація пісень, створення театралізованих образів.
Ознайомлення з нотною грамотою.
Малювання графічними матеріалами, фарбами.
Використання різних ліній, плям, форм, кольорів та їх відтінків для створення візуальних образів.
Розміщення зображень на аркуші, у просторі, компонування елементів композиції (площинна, об’ємна).
Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів.
Вирізування, конструювання з паперу та інших підручних матеріалів.
Робота з природними матеріалами.
Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів різних видів декоративно-прикладного мистецтва (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка тощо).
Ліплення з пластичних матеріалів різними (простими) прийомами і способами.
Прикрашання місця, де навчається, живе.
Організація робочого місця.
Дотримання охайності та правил техніки безпеки.
Інсценізація (виконання нескладних ролей), етюди-наслідування.
Відтворення елементарних танцювальних елементів.
Імпровізації засобами пантоміми (міміка, жести).
Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану
 
 
2.     Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»
 
 
1
2
 
Сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб  (словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо)
 
Учень / учениця:
- сприймає твір мистецтва та висловлюєвраження, добираючи із запропонованих слова, співзвучні з власними емоціями [2 МИО 2-2.1-1];
- порівнює музичні та візуальні образи, твори мистецтва та явища довкілля [2 МИО 2-2.1-2];
- відтворює емоційні враження від твору мистецтва різними відомими засобами та способами(рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо) [2 МИО 2-2.1-3]
 
 
Розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) і розпізнає притаманні їм засоби виразності
Учень / учениця:
- розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, танцювальне, екранні) [2 МИО 2-2.2-1];
- характеризує мелодію [2 МИО 2-2.2-2];
- визначає темп (повільно, помірно, швидко); регістр (високий, середній, низький), динаміку (гучно, тихо), тембр (звучання хору та оркестру, окремих музичних інструментів (сопілка, бубон, барабан, скрипка, бандура, фортепіано тощо) [2 МИО 2-2.2-3];
- розпізнає прості художні матеріали, якими виконана учнівська творча робота (кольорові олівці, фломастери, акварель, гуаш, пластилін тощо) [2 МИО 2-2.2-4];
- визначає гаму (тепла, холодна, мішана) творівмистецтва та учнівських робіт [2 МИО 2-2.2-5];
- розрізняє види театру (ляльковий, музичний, драматичний) та кінематографу (кінофільм, мультфільм) [2 МИО 2-2.2-6]
 
 
Визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення
 
Учень / учениця:
- вирізняє (із запропонованих) твори мистецтва, що змінюють або передають його / її настрій [2 МИО 2-3.4-4]
 
Пропонований зміст
 
Сприймання творів різних видів мистецтва.
Виявлення та характеристика вражень, емоцій, які вони викликали.
Визначення засобів виразності твору.
Порівняння природних форм, образів довкілля з їх художнім (декоративним) трактуванням.
Ознайомлення з деякими видами театру (ляльковий, музичний, драматичний), кіномистецтва (кінофільм, мультфільм).
Використання творів різних видів мистецтва для отримання задоволення та поліпшення емоційного стану
 
 
3.     Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»
 
 
1
2
 
Оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум
 
Учень / учениця:
- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];
- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];
- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО 3-3.1-3]
 
Презентує створені художні образи  у зрозумілий спосіб, пояснюючи створене
Учень / учениця:
- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];
- вербально описує свій творчий задум [2 МИО 3-3.2-2]
 
 
Бере участь у колективній творчій діяльності, дотримується правил творчої співпраці; ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва та творчої діяльності
Учень / учениця:
- виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) інформацію, отриману від сприймання творів мистецтва [2 МИО 3-3.3-1];
- ділиться враженнями від творів різних видів мистецтва [2 МИО 3-3.3-2];
- бере участь у колективному виконанні творчого задуму – у народних святах та обрядах, концертах, виставках, інсценізаціях тощо [2 МИО 3-3.3-3];
- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 МИО 3-3.3-4]
 
 
Пропонований зміст
 
Виховні ситуації на основі творів мистецтва.
Презентація творчих досягнень та їх опис.
Колективне виконання творчого задуму (оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо).
Проведення мистецьких заходів (концертів, виставок, конкурсів, інсценізацій тощо).
Узгодження правил творчої співпраці, взаємодії, комунікації
 
 
 

 

 
 
Додаток 1
Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою
 
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
1
2
3
4
Разом
Українська мова
5
5
5
5
20
Іноземна мова
2
3
3
3
11
Математика
3
3
3
3
12
Я досліджую світ*
7
8
8
8
31
Мистецтво**
2
2
2
2
8
Фізична культура ***
3
3
3
3
12
Усього
20+3
21+3
22+3
22+3
82+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
1
1
2
2
6
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
22
23
23
88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23
25
26
26
100
 
*          Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу
**        Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»
***      Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються

 

Переглядів: 45 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича