Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Квітень » 18 » Використання ІКТ: актуальність, мета, прийоми, доцільність
20:58
Використання ІКТ: актуальність, мета, прийоми, доцільність

Використання ІКТ: актуальність, мета, прийоми, доцільність

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. Зараз не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет. Тим більше, що школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони знають, що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним користуватися, у них відсутній психологічний бар’єр: діти не бояться, що зламається машина, не вистачить знань упоратися з нею тощо. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ЗНЗ регулюється наступними документами: − Законом України "Про освіту", − Законом України "Про загальну середню освіту", − Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" тощо.

На актуальність проблеми вказує той факт, що останніми роками в системі вітчизняної освіти відбуваються реформаційні процеси як за формою так і за змістом, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів. У межах цього процесу здійснюється перехід на новий зміст і структуру навчання, створюються нові підручники, впроваджуються новітні, у тому числі інформаційні (ІТ) та інформаційно-комунікаційні (ІКТ) технології та методи навчання. У сучасному інформаційному просторі стали актуальними поняття “інформаційно -комунікативні технології”, “медіаграмотність”, “медіаосвіта”, “мультимедіа”. Інформаційне суспільство з активним упровадженням мультимедіа в повсякденну реальність вимагає від системи освіти перебудови методів та форм навчання, які дозволять учневі гнучко адаптовуватися до умов життя, що змінюються. Основна ідея – домогтися продуктивної діяльності, підвищення рівня знань, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології на уроках, впливаючи на розвиток творчих здібностей учнів. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. Інформаційні технології - це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації. Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання Формування інформаційної компетентності засобами ІКТ можливе, якщо створити відповідне навчальне середовище, впливати на мотиваційну сферу, підвищити зацікавленість до предметів. Основною метою впровадження ІКТ є підготовка школярів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, передачі знань дітям, засобом здійснення якої є комп'ютерна техніка і програмові продукти, формування інформаційної компетентності учнів. Окрім того, рівноцінний доступ до знань забезпечує можливість підвищувати рівень навчальної діяльності, використовувати творчий потенціал, набувати якісний рівень освіти, стати кожному учневі активним учасником навчального процесу. ІКТ не тільки не відволікають увагу учнів від вивчення предметів, а й сприяють поданню інформації більш доступно, індивідуально, спрямовано. Методами роботи з інформацією є: збір, організація, збереження, опрацювання, подання. Методи, які застосовую під час використання ІКТ такі: пошукові (навчально-дослідницька діяльність); творчі (інформаційні проекти, ігри); проблемно-розвивальні; програмового навчання; інтерактивні; практичні (тренінги, проекти); наочні (фото, відео, мультимедіа, гіпермедіа). Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності дає змогу урізноманітнити вправи, мотивувати учня, сприяти кращому закріпленню в пам’яті навчального матеріалу; навчати учнів не пасивно, шляхом зубріння і механічних вправ, а усвідомлено, глибоко і ґрунтовно засвоювати знання, формувати вміння і розвивати навички. Використання ІКТ це:

- Виготовлення та використання роздаткового матеріалу. - Створення та використання у навчально-виховному процесі електронних навчально-методичних комплексів. - Пошукова робота, проектна діяльність. - Посилення мотивації навчання, активізація навчальної діяльності учнів. - Унаочнення навчального матеріалу, мультимедійний супровід уроків. - Урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань. - Створення сприятливого емоційного фону. - Спілкування, обмін досвідом, підвищення власного фахового рівня . - Забезпечення миттєвого зворотного зв’язку Використання ІКТ дає змогу проводити як звичайні, так і нестандартні уроки. Психолого-педагогічні дослідження показали, що використання можливостей ІКТ сприяє: - підвищенню мотивації учнів; - підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності; - активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якісної успішності школярів;

- розвитку наочно-образного, інформаційного мислення; - підвищенню активності і ініціативності школярів на уроці; - розвитку навичок самоосвіти і самоконтролю учнів; - підвищенню рівня комфортності навчання. Завдяки ІКТ учитель: - вчить учнів свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі; - полегшує формування у дітей ефективних стратегій мислення; - сприяє підвищенню їх самооцінки, упевненості у своїх силах; - поліпшує ерудицію дитини; - надає можливість обдарованим учням бачити більше потрібної інформації; - надає можливість успіху для кожного; - підтримує моделі ефективного розвитку. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним. Сьогодні перед нами, звичайно, вже не стоїть питання: «Чи варто вчити дітей працювати з комп’ютером?». Необхідно вчити дітей грамотно «спілкуватися» з комп’ютером. Можливість використання його у навчальному процесі вимагає врахування наступних факторів: - вплив комп’ютера на здоров’я дітей; - відповідність програмного забезпечення, що є у наявності, санітарно- гігієнічним та психолого-педагогічним вимогам; - наявність навчальних ігрових середовищ, а також програм, які допомагають конструювати завдання; - використання у навчальному процесі комп’ютера.

Вирішення цих аспектів забезпечить можливість впровадження, на відповідному рівні, комп’ютерної техніки у школі. Комп’ютер значно розширює можливості пред’явлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку - всіх сучасних засобів відеотехніки дозволяє відтворити реальну сферу діяльності демонстрованого предмета чи явища. Впровадження сучасних технологій у освітню практику відкриває нові можливості щодо особистісного розвитку учнів, засобом якого є активна творча діяльність. Для цього у практичній діяльності слід використовувати ІКТ на уроках із мультимедійною та комп'ютерною підтримкою . Застосовуючи ІКТ на уроках, досягається мета – зробити урок сучасним (із точки зору використання технічних засобів); наблизити його до світосприймання сучасного учня, який вважає за краще використовувати інформацію, здобуту за допомогою технічних засобів; установити стосунки взаєморозуміння, взаємодопомоги між учителем і учнем. Це допомагає емоційно й образно подати матеріал. Проектуючи майбутній урок, користуватись рекомендаціями щодо етапності підготовки вчителя до уроку з використанням ІКТ, що розробила Кондратова В.В.: 1.1. Технологічна грамотність учителя: - мати уявлення про комп’ютер і його можливості як засобу навчання - знати основні вимоги до комп’ютерних програм

- уміти працювати з Microsoft Power Point, Microsoft Wowd тощо - уміти добирати необхідні комп’ютерні програми до уроків 1. Набуття навичок роботи з комп’ютером та комп’ютерними програмами: 1.2. Співпраця з учителем інформатики 2. Визначте мету застосування комп’ютерної графіки в навчанні: 2.1. Для демонстрації 2.2. Для імітування 2.3. Для моделювання 3. Урахуйте основні принципи навчання з застосуванням комп’ютерної графіки: 3.1. Спрямування процесу навчання на всебічний і гармонійний розвиток особистості. 3.2. Зв’язок навчання з життям. 3.3. Науковість. 3.4. Доступність. 3.5. Систематичність і послідовність. 3.6. Наочність. 3.7. Стимулювання і мотивації позитивного відношення до навчання 4.1. За ступенем самостійності мислення: - репродуктивні - частково-пошукові - дослідницькі

4.2. За джерелом подання і сприйняття навчальної діяльності: - наочні - практичні 4.3. Для формування пізнавальних інтересів: - метод забезпечення успіху в навчанні - метод пізнавальних ігор - метод створення ситуації інтересу 4.4 Доберіть методи навчання: - Метод тестового контролю 5. Визначте форму діяльності учнів: 5.1. індивідуальна 5.2. групова 5.3. фронтальна 6. Доберіть необхідні комп’ютерні програми: 6.1. навчальні 6.2. інформаційні 6.3. контролюючі 7. Виконайте опис послідовності своїх дій і можливих дій учнів: 7.1. Формулювання мети застосування комп’ютерної графіки у навчанні. 7.2. Визначення форми подання матеріалу, за допомогою якої комп’ютерної програми. 7.3. Пред’явлення завдань учням, їх послідовність, за допомогою якої комп’ютерної програми.

7.4. Аналіз результатів, їх оцінка. 8. Реалізуйте заплановану послідовність дій. 9. Проаналізуйте її ефективність. За останні роки спостерігається динаміка росту якості знань і навчальних досягнень учнів . Про результативність такої роботи свідчить і стрімкий розвиток пізнавальних процесів учнів . Використання засобів ІКТ сприяють формуванню моделі учня, який здатний проявляти творчу ініціативу, реалізовувати творчі здібності, самостійно здобувати знання, уміло, раціонально та творчо використовувати ІКТ. Таким чином, уведення у навчально-виховний процес інформаційно- комунікаційних технологій підвищує якість цього процесу. Допомагає сформувати в учнів практичні та інформаційні компетенції, що досягається в результаті активної, умотивованої, напруженої роботи з навчальними матеріалами, комп'ютерними моделями, інформаційними джерелами та в тісній співпраці з учителем.

Переглядів: 78 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича